Tancaments

Normativa

La legislació actual més rellevant en l’àmbit Europeu en el sector de les finestres, és l’obligatorietat del MARCAT CE. Establert per la Comissió Europea mitjançant les seves comunicacions 2006 / C/304/04 (DOUE 2006.12.13) i 2008 / C 321/01 (DOUE 16/12/2008) i adoptat a Espanya mitjançant la norma harmonitzada UNE-EN 14351-1/2006 i seva ANNEX ZA, aplicada a finestres i portes exteriors.

L’objectiu del marcat MARCAT CE és declarar la conformitat del producte amb tots els requisits comunitaris imposats al fabricant per les directives Europees. Per això, el MARCAT CE garanteix la lliure circulació de la finestra de fusta a la Unió Europea mitjançant l’harmonització de les legislacions nacionals relatives als requisits essencials dels productes ens matèria de salut, seguretat i benestar.

Significa doncs, la lliure comercialització dels productes a tota la UE. Comprovat prèviament el compliment dels requisits mitjançant assajos que determinen les seves característiques i capacitats.

S’han de definir els següents parametres:

  • Resistència a la càrrega del vent, segons la norma UNE-EN 12211:2000
  • Estanquitat a l’aigua, segons la norma UNE –EN 1027:2000
  • Coeficient d’aïllament acústic, segons les normes UNE-EN ISO 140-3:1995 i UNE-EN 14351-1:2006 ANNEX B.
  • Coeficient de transmissió tèrmica, segons les normes UNE EN ISO 125672.2005. UNE-EN ISO 10077-1:2001, UNE EN ISO 10077-2:2003.
  • Permeabilitat a l’aire, segons la norma UNE EN 1026.2000.

El marcatge CE és necessari i obligatori per a comercialitzar finestres i portes exteriors en tota la UE . CARRERA FUSTERS, SL ha assajat els seus principals productes (practicables, occilobatents, plegables, ociloparal·les i corredisses elevables) a PIB ROSENHEIM (Alemanya) laboratori acreditat per l’ ENAC .

CE